Skip to main content

Foireann Mairead McGuinness

Tacaíonn foireann Mairead McGuinness léi lena cúraimí laethúla

Téigh i dteagmháil leis an bhfoireann

 • Ceann an Cabinet

Patricia Reilly

Seoladh ríomhphoist
Uimhir ghutháin
+32 2 29 57922
Freagrachtaí
 • Comhordú Cabinet
 • Bainistíocht shinsearach agus riarachán
 • An caidreamh le Cabinet an Uachtaráin agus le Cabinet na Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin
 • An caidreamh leis an Ardrúnaíocht
 • Cruinnithe ullmhúcháin seachtainiúla Choláiste na gCoimisinéirí (HEBDO)
 • Pionóis
 • Leas-Cheann an Cabinet

Nathalie De Basaldua

Seoladh ríomhphoist
Uimhir ghutháin
+32 2 29 56189
Freagrachtaí

Punann

 • Ionadaí thar ceann Cheann an Cabinet
 • An Grúpa um an gCaidreamh Idirinstitiúideach (GRI)
 • Clár Oibre an Choimisiúin
 • Sainiú agus pleanáil beartas
 • Gnóthaí Idirnáisiúnta
 • Coireacht eacnamaíoch, frithsciúradh airgid san áireamh

Cúraimí eile

 • Slándáil agus Cosaint
 • Réamhfhéachaint
 • EXCO

Na Ballstáit

 • ES, PT, IT, DE, FI
 • Saineolaí Cabinet / Comhalta den Cabinet

Agnieszka Drzewoska

Seoladh ríomhphoist
Uimhir ghutháin
+32 2 29 86964
Freagrachtaí

Punann

 • Saorghluaiseacht chaipitil
 • Seirbhísí Airgeadais Miondíola – cúrsaí reachtacha
 • Rialacha agus reachtaíocht a chur i bhfeidhm agus a fhorfheidhmiú
 • Saincheisteanna dlí

Cúraimí eile 

 • Iomaíocht/Státchabhair
 • Margadh inmheánach
 • Trádáil
 • Sáruithe
 • Meantóireacht na n-oiliúnaithe

Na Ballstáit

 • PL, SI, HU, HR
 • Comhalta den Cabinet

Deirdre O'Hea

Seoladh ríomhphoist
Uimhir ghutháin
+32 2 29 59365
Freagrachtaí

Punann

 • An caidreamh le Parlaimint na hEorpa, leis na Parlaimintí Náisiúnta, le Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa agus le Coiste Eorpach na Réigiún
 • Gnóthaí tomhaltóirí
 • Litearthacht airgeadais
 • Mná san airgeadas

Cúraimí eile 

 • Ceartas
 • An Imirce/Gnóthaí Baile
 • OLAF, Cúirt Iniúchóirí na hEorpa, Iniúchadh
 • Poist agus Cearta Sóisialta
 • Saincheisteanna Inscne agus Comhionannais
 • An tOmbudsman

Grúpa Coimisinéirí

 • Ugach nua do dhaonlathas na hEorpa
 • Ár nDóigh Bheatha Eorpach a chur chun cinn
 • Comhalta den Cabinet

Tommy De Temmerman

Seoladh ríomhphoist
Uimhir ghutháin
+32 2 29 61117
Freagrachtaí

Punann

 • Na bainc agus árachas
 • Bainistiú géarchéimeanna agus córais airgeadais
 • Beartas Macrastuamachta (baincéireacht agus gnéithe árachais)
 • Neamhspleáchas Straitéiseach Oscailte
 • Tascfhórsa um Réiteach
 • Urrúsúchán
 • An Grúpa Euro
 • ECOFIN

Cúraimí eile 

 • An Geilleagar/An Seimeastar Eorpach
 • An Chomharsanacht agus an Méadú
 • An tionsclaíocht, an fhiontraíocht agus FBManna

Grúpa Coimisinéirí

 • Geilleagar a Fhóireann do Dhaoine

Na Ballstáit

 • BE, NL, LU, DK
 • Comhalta den Cabinet

Florian Denis

Seoladh ríomhphoist
Uimhir ghutháin
+32 2 29 86094
Freagrachtaí

Punann

 • Próifílí maidir le Margaí Airgeadais
 • Aontas na Margaí Caipitil
 • Airgeadas Digiteach
 • Anailís eacnamaíoch agus meastóireacht
 • Tuairisciú i dtaobh na hinbhuanaitheachta corparáidí
 • An Grúpa Euro
 • ECOFIN

Cúraimí eile

 • An Clár Oibre Digiteach
 • Cánachas agus Custam

Grúpa Coimisinéirí

 • Eoraip atá oiriúnach don Aois Dhigiteach

Na Ballstáit

 • FR, CY, EL, SE
 • Comhalta den Cabinet

Paul Moley

Seoladh ríomhphoist
Uimhir ghutháin
+32 2 29 81430
Freagrachtaí

Punann

 • Cumarsáid straitéiseach
 • Comhordú cumarsáide
 • Seisiúin faisnéise do na meáin
 • Caidreamh le Seirbhís an Urlabhraí
 • Caidreamh le meithleacha machnaimh, ollscoileanna, institiúidí taighde

Cúraimí eile

 • An Tionscal Cosanta agus an Spás 

Na Ballstáit

 • Éire
 • Comhalta den Cabinet / Comhordaitheoir Beartas

Katie Power

Seoladh ríomhphoist
Uimhir ghutháin
+32 2 29 59369
Freagrachtaí

Punann

 • Maoiniú Inbhuanaithe
 • Smachtbhannaí – cur chun feidhme
 • Tuairisciú i dtaobh na hinbhuanaitheachta corparáidí

Cúraimí eile

 • An Comhaontú Glas/An Comhshaol (Sinkevičius)/An Aeráid
 • Fuinneamh
 • Sláinte agus Sábháilteacht Bia
 • Beartas Réigiúnach, Beartas Comhtháthaithe
 • Comhpháirtíochtaí Idirnáisiúnta
 • Bainistiú géarchéimeanna

Grúpa Coimisinéirí

 • Comhaontú Glas don Eoraip

Na Ballstáit

 • AU, CZ, RO
 • Cúntóir Beartas

Hannah O’Kane

Seoladh ríomhphoist
Uimhir ghutháin
+32 2 29 59377
Freagrachtaí

Punann

 • Óráidí – scríbhneoireacht, pleanáil agus comhordú
 • Na meáin shóisialta
 • Brexit

Cúraimí eile

 • Buiséad, an Creat Airgeadais Ilbhliantúil agus riarachán san áireamh 
 • Na hAigéin agus an tIascach
 • Iompar
 • Nuálaíocht agus Taighde
 • Cultúr, Oideachas agus An Óige
 • An Daonlathas agus an Déimeagrafaíocht/Comhionannas
 • Luachanna agus trédhearcacht

Na Ballstáit

 • SK, MT, BG, LV, LT, EE
 • Cúntóir Deirdre O’Hea, Paul Moley & Katie Power agus Speisialtóir Talmhaíochta

Sallyann Malone

Seoladh ríomhphoist
Uimhir ghutháin
+32 2 29 85038
Freagrachtaí

Cúraimí eile

 • Talmhaíocht
 • Cúntóir Cheann an Cabinet

Solveig Jaspert

Seoladh ríomhphoist
Uimhir ghutháin
+32 2 29 62613
Freagrachtaí
 • Cúntóir Cheann an Cabinet agus cúltaca Bernie Kilcoyne
 • Comhordú Bhuiséad an Cabinet
 • Acmhainní Daonna agus saincheisteanna lóistíochta
 • Bainistíocht leanúnachais gnó
 • Ambasadóir Digiteach
 • Oiliúint
 • Oifigeach Slándála Áitiúil (LSO)
 • Cúntóir Florian Denis agus Hannah O'Kane

Stephanie Liard

Seoladh ríomhphoist
Uimhir ghutháin
+32 2 29 64695
Freagrachtaí
 • Rochtain ar dhoiciméid
 • Teagmháil an Cabinet le haghaidh ARES
 • Oifigeach Bainistithe Doiciméad (Dmo)

Eleni Valavani

Seoladh ríomhphoist
Uimhir ghutháin
+32 2 29 67064
Freagrachtaí
 • Cartlanna
 • Láimhseáil shlán doiciméad
 • LSO cúltaca
 • Cúntóir

Claire Langton

Seoladh ríomhphoist
Uimhir ghutháin
+32 2 29 57779
Freagrachtaí
 • Clár Trédhearcachta, Eitic, Misin, Teagmhálaí Cabinet McGuinness